سرمایه گذاری مسکن

2 2

علیرضا جعفری هرندی

رئیس هیئت مدیره

هدایت زنگانه

هدایت زنگانه

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

عبدالله رحیملوی بنیس

عبدالله رحیم‌لوی بنیس

عضو هیئت مدیره

مهندس مجید فوائدی

مجید فوائدی

عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی و تامین

دکتر امین شالچیان

دکتر امین شالچیان

عضو هیئت مدیره

پیمایش به بالا